“უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე” (ჟან-ლუკ გოდარი)

breathless criterion PDVD_013

Jan–ლუკ godaris “ukanasknel amosunTqvaze” “axali talRis” mTavar filmad iTvleba.Ees filmi mayurebels aiZulebs ifiqros, iazrovnos, ifilosofosos da dainaxos garkveuli kavSirebi. kavSirebi, romlebzec farulad, mTavari gmiris citatebiT miuTiTebs reJisori.

mTavari rolis Semsrulebeli  Jan pol belmondo araCveulebrivad TamaSobs (swored am filmis Semdeg gaxda is popularuli) udardeli, Tavisufali, TavzexelaRebuli, magram amave dros, momxibvleli, temperamentuli miSelis rols.Mman TiTqos Tavidanve icis, rom ganwirulia, rom is da mis garSemo arsebuli samyaro erTmaneTTan mudam konfliqtSi iqnebian. miSeli ukanasknel amosunTqvamde xumrobisa da Rimilis ganwyobazea. Mmagram aseTi energiuli da Tavisufali adamianis ase martivad Segueba sikvdilTan, zedapirulia, arasworia. Aaq mayurebels filosofiuri interpretaciis saSualeba eZleva. rogoria sinamdvileSi miSeli? visi an risi saxea is? Mmoxvdeboda miSelisnairi “damnaSave” sartriseul jojoxeTSi? Msartris “cxraklitulSic” miSeliviT udardeli Cans jojoxeTSi, erT usarko, ufanjro, brinjaos naTuriT ganaTebul oTaxSi moxvedrili sami pirovneba. isini moCvenebiTi simartiviT yvebian Tavisi danaSaulis Sesaxeb. miSelic moCvenebiTi simartiviT klavs, qurdobs da iRupeba.

sainteresoa gamosaxvis saSualebebi, gadaRebis manera. Ffilmi araprofesionali operatoris gadaRebuls hgavs, kameras rom ver imorCelebs. Mmagram  es reJisoris gadawyvetaa.Aadamianebi xom samyaros mouxerxeblad ganTavsebuli obieqtividan uyureben. isini Tvals xuWaven, roca mSvenivrad dainaxes da smenas ixSoben, roca araCveulebrivad moismines. Mmagram roca subieqtur interesebs exeba saqme, maSin SesaniSnavi xedvisa da smenis matareblebi xdebian.M“ukanasknel amosunTqvaze” ar iZleva mzerisa da smenis modunebis saSualebas. Ees ki gonebis gaaqtiurebas iwvevs. filmSi musika zustad Seesabameba mTavari gmiris beds da xasiaTs. Mmelodia Semparavia, TiTqos sul raRacas epareba, msubuqad viTardeba da uecrad, did winaRobas awydeba. Aasea yovelTvis, yovelmxriv..aseTia miSelis cxovrebac. is martoa am samyaroSi. Mman gaiazra Tavisi egzistencialuri arsi.

rTulia godaris filmze uSecdomod da zustad imsjelo. Mmagram aSkaraa, romGgodari gvaiZulebs vifiqroT, davsvaT kiTxvebi, vimsjeloT da gavaanalizoT.Dda Tu mayurebeli amas akeTebs, albaT, reJisoris misia miRweulia.

Tanamedrove adamians yvelaze metad analitikuri gansjiT miRebuli codna sWirdeba.Dda Tu ar gvsurs, ramdenime wlis Semdeg im situaciaSi aRmovCndeT, rac miSel uelbekma  “elementarul nawilakebSi” iwinaswarmetyvela, yuradReba unda mivaqcioT kinoxelovnebaSi, mxatvrul literaturasa Tu zogadad, xelovnebis nebismier nawarmoebSi Cadebul sagangaSo mesijebs.

T.Kk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s